Vodohospodárske stavby
 
Zameranie a rozsah :
- umývacie rampy a plochy, umyvárne vozidiel
- studne, zavlažovacie a odvodňovacie systémy
- úpravy tokov
- skládky komunálneho odpadu
- kanalizácie a vodovodné siete
- stanice čerpacie a prečerpávacie, vodojemy
- čistiarne odpadových vôd
- úpravne vôd
 

 Projektová skupina :

Meno Zaradenie
Ing. Miroslav Škorupa vedúci projektant
Ing. Pavol Litvin zodpovedný projektant
Ing. Ján Janec zodpovedný projektant
Ing. Tomáš Franko samostatný projektant
Štefan Mlynárik samostatný projektant

 


Referencie
:  prehľad projektovaných a zrealizovaných stavieb touto skupinou.