PROFIL SPOLOČNOSTI

HYPRO s.r.o. – projektová a obchodná spoločnosť bola založená po zániku vodohospodárskeho strediska Doprastavu š.p. Zvolen, projekcia Banská Bystrica, v roku 1991. Od začiatku existencie bolo prioritným zameraním firmy projektovanie vodohospodárskych stavieb – vodovody a kanalizácie a objektov s nimi súvisiacich – čističky odpadových vôd, úpravne vôd, vodojemy, … Ekológia a zlepšenie životného prostredia boli výsledným produktom spracovaných projektových dokumentácii.

Firma sa na projektovom trhu veľmi rýchlo etablovala o čom svedčia doteraz spracované projekty na stavby, ktoré sú rozmiestnené po celom území Slovenska. Popri zákazkách pre súkromné osoby sa hlavnou kostrou projekcie stali projekty pre mestá a obce. Jedná sa hlavne o kanalizačné a vodovodné systémy pre celé územné celky na úrovni od vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie až po projekt pre realizáciu stavby. V posledných rokoch tvorili podstatnú časť kapacity firmy projekty vodohospodárskych celkov pre výstavbu diaľnic SR a pre Ministerstvo obrany SR.

V rámci budovania firmy si dopyt trhu a požiadavky zákazníkov vynútili rozšírenie záberu činností projektovej časti spoločnosti. V súčasnosti má firma Hypro k dispozícii autorizovaných projektantov takmer všetkých profesií.

Odborná spôsobilosť a dlhoročná prax všetkých spolupracovníkov zaručuje vyhotovenie projektu v tej najvyššej kvalite. Naši spolupracovníci majú dlhoročné skúsenosti z projektovania nielen na Slovensku, v Čechách ale aj v Rakúsku. Práca kolektívu je založená na maximálnom využívaní výpočtovej techniky. V prípade, že je potrebné pre spracovanie projektovej dokumentácie profesiu, ktorú nemáme v spoločnosti, máme vybudovanú sieť externých spolupracovníkov. Spolupracovníci pokrývajú takmer všetky oblasti Slovenska a podobne ako interné profesie, nie sú viazané na konkrétnu jednu osobu, takže v prípade vypadnutia jedného spolupracovníka je k dispozícii iný odborník z danej oblasti. Všetci spolupracovníci sú osoby s autorizovanou odbornou spôsobilosťou vo svojich profesiách. To, že sú spolupracovníci externí, nemá vplyv na kvalitu ich produktov. Všetko zabezpečuje sústavná komunikácia prostredníctvom najmodernejších technológií a osobná zodpovednosť samotného projektanta za svoju prácu.

Za technickú kvalitu a koordináciu prác pri zhotovovaní projektovej dokumentácie zodpovedá hlavný inžinier projektu v spolupráci so zodpovednými pracovníkmi pre jednotlivé ucelené časti projektu. Hlavný inžinier projektu zodpovedá aj za koordináciu prác s jednotlivými zmluvne viazanými poddodávateľmi.

Firma Hypro s.r.o. uplatňuje systém zabezpečenia kvality práce vo viacerých stupňoch:
– kontrola podkladov poskytnutých pre zhotovenie diela,
– kontrola zhotovenej časti PD pri odovzdávaní podkladov pre profesie,
– prerokovávanie technického riešenia na pravidelných interných a externých rokovaniach,
– technická kontrola zhotovenej dokumentácie.
Za úplnosť zhotovenej dokumentácie zodpovedá hlavný inžinier projektu